SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALOV VIVI

Posebna izjava: Z uporabo spletnih strani ali registracijo in vsakokratno prijavo na portale  soglašate s Splošnimi pogoji uporabe portalov VIVI in uporabo brezplačnih in plačljivih  vsebin ter storitev spletnih strani portalov VIVI. Če se s temi splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oziroma prijava nista možni, uporabo portalov VIVI pa vam odsvetujemo.

Pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin ter storitev portalov VIVI

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev uporabe portalov VIVI (v nadaljevanju splošni pogoji)  se nanaša na pogoje uporabe brezplačnih in plačljivih vsebin ter storitev na spletnih straneh portalov VIVI ter predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oziroma registriranimi uporabniki portalov VIVI.

Portale VIVI upravlja podjetje VIVI d.o.o., Vesnaverjeva 6, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: VIVI d.o.o.). 

Ti Splošni pogoji veljajo za povezane spletne portale Izbor okusov (www.vivi.si), Šola okusov (www.solaokusov.si) in Teden restavracij (www.tedenrestavracij.si) (v nadaljevanju portali VIVI).

2. DEFINICIJE POJMOV

Portale VIVI sestavljajo povezane spletne strani, s tematsko vsebino, Izbor okusov (www.vivi.si), Šola okusov (www.solaokusov.si) in Teden restavracij (www.tedenrestavracij.si).

Ponudnik, lastnik in upravljalec spletnih strani portalov VIVI je VIVI d.o.o. 

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portalov VIVI in jih na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Član Šole okusov je vsak uporabnik, ki se uspešno registrira in prijavi na spletni strani www.solaokusov.si ter kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala Šola okusov.

Uporabnik plačljivih storitev je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se soglaša z uporabo storitev, opisanih v teh splošnih pogojih, tako, da se registrira in prijavi na spletni strani Šole okusov ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala Šola okusov.

Uporaba portalov VIVI se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki soglašajo s temi splošnimi pogoji in pravili uporabe spletnih portalov ponudnika.

3. POGOJI REGISTRACIJE

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalih VIVI dovoljuje podjetju VIVI d.o.o, javno objavo na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja VIVI d.o.o. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalih VIVI vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. 

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, ki jih je objavil uporabnik, VIVI d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala Vivi.si, niso kršene avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih, za kar tudi odgovarja. 

Znamke, ki se pojavljajo oziroma so prikazane na spletnih straneh portala Vivi.si, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je VIVI d.o.o. oziroma povezane družbe ali tudi tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic vsake posamezne znamke. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

4. OPIS SPLETNIH STRANI PORTALOV VIVI

Portali VIVI so spletni kulinarični portali, ki izobražujejo, svetujejo in vabijo »dobrojedce«, zato jih sestavljajo portali Šola okusov (solaokusov.si), Izbor okusov (vivi.si) in Teden restavracij (tedenrestavracij.si).

Portal Šola okusov izobražuje in seznanja, kako dobro jesti. Šola okusov je naročniški kulinarični splet »dobrojedskih« informacij, poučnih receptov, okusnih potepov ter znanja o dobrih jedeh.

Portal Izbor okusov svetuje, kje dobro jesti. Izbor okusov ocenjuje, izbira in vabi (v) najboljše slovenske gostilne in restavracije.

Portal Teden restavracij je predstavitveni spletni portal akcije Teden restavracij, ki najmanj dvakrat letno vabi svoje uporabnike in širšo javnost na najbolj »okusen teden« v Sloveniji in  poteka v sodelovanju s sodelujočimi gostilnami in restavracijami. 

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovili najboljšo možno izkušnjo, se lahko portali VIVI dnevno posodabljajo. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava vsebin in storitev, ki jih zagotavljajo portali VIVI, občasno spreminjata, za kar ponudniku ni potrebno predhodno obveščati uporabnikom. 

Ponudnik spletnih strani portalov VIVI si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez predhodnega obvestila.

5. DOSTOPNOST SPLETNIH STRANI PORTALOV VIVI

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portalov VIVI, zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portalov VIVI. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

6. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani portalov VIVI sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. točki splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portalov VIVI na posamezno geslo.

Način dostopa do plačljivih vsebin je določen v navodilih na spletnih straneh portalov VIVI. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portalov VIVI.

7. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih in brezplačnih vsebin objavljenih na portalih VIVI ni starostnih omejitev.

Članstvo Šole okusov je namenjeno izključno uporabnikovi lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabnik jamči in odgovarja ter nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Uporabnik ne sme pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oziroma kakor koli drugače preusmeriti uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

8. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalih VIVI.

9. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

10. MODERIRANJE

Komentiranje na portalih VIVI je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

Pogoj za oddajo komentarja sta ustrezna registracija in prijava.

11. VSEBINE UPORABNIKOV IN AVTORSKE PRAVICE

11.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oziroma posreduje prek spletnega obrazca oziroma na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

11.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na ponudnika izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oziroma sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom ponudnik pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, ponudnik pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno objavo in predelavo oziroma spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi ponudnik po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika ali z njim povezanih oseb.

11.3 Ponudnik si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oziroma da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti ponudnika pošilja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, ponudnik za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine ne odgovarja.

11.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih ponudnika ali z njim povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja posamezne akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oziroma se odjavi od akcije. Prav tako se lahko ponudnik odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

11.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila oziroma da je prispeval vsebino brezplačno. 

12. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN

Vsebine na portalu Šola okusov so plačljive. Uporabnik kupi dostop do njih tako, da se registrira in prijavi ter plača članarino, kot je navedeno na prijavnici.

Uporabnik lahko plačljive vsebine uporablja omejen čas tudi brezplačno, tako da se registrira in prijavi za preizkusno obdobje, kot je navedeno na prijavnici.

13. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

13.1. Ponudnik, ki je tudi upravljalec podatkov, se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. S podatki bo ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in vsakokratno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

13.2. Ponudnik pridobiva osebne podatke s privolitvijo uporabnikov iz različnih virov, spletnih ali pisnih virov. Podatke v večini primerov posredujejo uporabniki ali pa jih ponudnik pridobi posredno, preko uporabe storitev portalov VIVI. 

Podatki, ki jih v okviru opravljanja dejavnosti in storitev portalov VIVI zbira in obdeluje ponudnik so:

 • ime in priimek,
 • demografski podatki (npr. spol, starost, rojstni datum),
 • kontaktni podatki (npr. spletni naslov, telefonska številka, naslov prebivališča),
 • informacije o udeležbi na dogodkih in nakupnih navadah,
 • transakcijski podatki (podatki o kanalih in aplikacijah, preko katerih uporabniki dostopajo v stik s portali VIVI in ponudnikom, vključno s spletnimi piškotki).

Ponudnik pridobljene podatke uporabnikov uporablja le za namen:

 • komunikacije z uporabniki,
 • izvajanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • obveščanje o splošnih informacijah, novostih, promocijah, dogodkih, tržnih / oglasnih vsebinah in nagradnih igrah,
 • izboljšanje uporabniške izkušnje in pridobivanje povratnih informacij v zvezi s storitvami,
 • izvajanje anket, za pridobitev mnenj o uporabniški izkušnji s storitvami, ki jih omogoča ponudnik, in blagovnimi znamkami,
 • upravljanje obstoječih registracij in prijav,
 • vodenje baze registriranih uporabnikov,
 • administracijo spletnih strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.),
 • statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.),
 • obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portalov VIVI in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika ali njemu povezanih oseb, po vseh izbranih komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov, naslov prebivališča),
 • občasno obveščanje po vseh izbranih komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov, naslov prebivališča) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v ponudnika ali njemu povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. 

Ponudnik bo v primeru pošiljanja sporočil iz uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil.

Ponudnik uporabniku zagotavlja tudi pravico do:

 • dostopa do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,
 • popravka oziroma dopolnitve osebnih podatkov,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • prenosljivosti osebnih podatkov,
 • izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”),
 • ugovora.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice  vloži tako, da ponudnika kontaktira na info@vivi.si. Ponudnik bo na zahtevo odgovori brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. 

Prav tako ima uporabnik pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

13.3. Osebne podatke, ki jih ponudniku posredujejo uporabniki, lahko uporabljajo zaposleni pri ponudniku, zaposleni pri pogodbenih partnerjih ponudnika in pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima ponudnik sklenjene ustrezne pogodbe, vse za namen izvajanja storitev v okviru namena zbiranja. Osebne podatke lahko obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, ki jim je ponudnik zaupal obdelavo posameznih podatkov. 

Ponudnik podatke obdeluje zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov ter jih brez ustrezne pravne podlage ali predhodnega obvestila in soglasja ne bo posredoval, posodil, prodal tretjim osebam. 

13.4. Ponudnik osebne podatke uporabnikov hrani in varuje na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Osebne podatke hrani le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani. 

13.5. Ponudnik ima pravico, da v skladu z zakonodajo prenese vse ali del svojega podjetja ali portale VIVI na nekoga drugega, novega lastnika. V tem primeru lahko novemu lastniku v skladu z veljavnimi predpisi prenese upravljanje spletnih portalov VIVI, kot del te transakcije, vse z namenom, da lahko novi lastnik nadaljuje zagotavljanje storitev, ki so opisane v teh splošnih pogojih. Če ponudnik prenese ali proda tretji osebi katero od blagovnih znamk in je z blagovno znamko povezano izvajanje storitev spletnih portal, lahko novi lastnik uporablja podatke, v okviru namena, zakaj so bili podatki pridobljeni oziroma sama storitev katerega od spletnih portalov. V tem primeru se spremeni tudi podjetje ponudnika, novi ponudnik bo o tem obvestil uporabnike. 

13.6. Ponudnik si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu ali drugi napravi v obliki piškotkov (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

14. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA 

Uporabnik je z uporabo portalov VIVI seznanjan z naslednjimi tveganji oziroma pogoji: 

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti kot ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik in da ponudnik ne odgovarja za tehnične ovire na strani uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Kbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portalov VIVI, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portalov VIVI. 

Ponudnik vsebin ima po svoji presoji pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video in komentarje.

15. UPORABNIKOVE ZAVEZE

Uporabnik se zavezuje, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom, etiko in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nezakonite ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portalov VIVI in še posebej plačljivih vsebin portala Šola okusov,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi.

16. REKLAMACIJE

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s temi pogoji, svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Ponudnik se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v najkrajšem možnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

17. KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in brezplačnih vsebin portalov VIVI.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti materialno in kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov lahko uporabnik sporoči ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@vivi.si ali pisno na naslov ponudnika. 

18. SPREMEMBE

Ponudnik lahko kadarkoli spremeni vsebino obstoječih splošnih. V primeru vsebinskih sprememb bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembi. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora sam poskrbeti, da se odjavi iz portalov VIVI oziroma mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom oziroma nadaljnjo uporabo spletnih strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Top
Vpiši se v Šolo okusov!
Ne jej z usti. Jej z glavo!
Neomejen dostop do Šole.
Neomejen dostop do Kuhinje.
Neomejen dostop do Gostilne.
Neomejen dostop do Chefov.
Neomejen dostop do Potepa.
Neomejen dostop do B®loga.
Težave pri aktivaciji naročnine? Pomagajte si z navodili ali nas kontaktirajte.
Naroči se na Dobre novice!
tedenska mera dobrojedskih informacij, da boste izvedeli več in prvi:
kje, kako, kdaj, zakaj boste radi dobro jedli!